Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba - rodinný dům se zahradou, garáží a pozemky celkem 1236 m2 ve Viničné Lhotě u Nymburku

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 800 000 Kč
Vydražitel: 550832254
Cena
590 000 Kč
Nejnižší podání
490 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2018 19:12:27
Dražba č.
41360
Datum a čas zahájení
26.09. 2017 12:00:00
Datum a čas ukončení
26.09. 2017 13:11:08
Dražebník
BFT Management, a.s.
Číslo jednací dražebníka
41360
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
50 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 50 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 2101192856/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 41360 nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice v úřední hodiny 9.00 až 16.00 hod. v pracovních dnech. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník
o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání
o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Dražební vyhláška
Specifický symbol
41360
Poslední změna
26.09. 2017 13:04:09
Aktuální cena
Licitátor
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 19.08.2017, 10:30 hod.
2. termín dne 09.09.2017, 10:30 hod.

Sraz zájemců je před domem na adrese: Viničná Lhota 25, 289 34 Rožďalovice. GPS: 50.2848794N, 15.1830317E.