Jak dražit v systému Prodej-dražbou.cz

Dražba je zvláštním způsobem „prodeje“ předmětu dražby, kde za podmínek platné legislativy dochází příklepem k nabytí vlastnického či jiného práva k předmětu dražby vydražitelem. Na portálu Prodej - dražbou.cz se provádějí čtyři druhy elektronických dražeb:

- podle § 16a a souvisejících zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 18/2014, o stanovení postupu při elektronické dražbě (dále jen „ZVD“), tyto dražby jsou označeny Režim: Dražba dle ZVD
- podle § 330a a souvisejících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) při prodeji movitých věcí a podle § 336o a souvisejících OSŘ při prodeji nemovitých věcí, tyto dražby jsou označeny Režim: Dražba dle OSŘ ;
- podle § 16a a § 16b Vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k Exekučnímu řádu, zák. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „ExŘ“); tyto dražby jsou označeny Režim: Dražba dle ExŘ
- podle § 1771 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto dražby jsou označeny Režim: Dražba dle ObčZ .

Zájemce o účast v dražbě – DRAŽITEL je povinen se nejprve seznámit s  Dražebním řádem systému Prodej-dražbou.cz. Pokud souhlasí Dražebním řádem systému Prodej-dražbou.cz a má zájem se jako „kupující“ - dražitel zúčastnit elektronických dražeb konaných prostřednictví systému Prodej-dražbou.cz, musí se nejprve do tohoto systému registrovat svojí jednoznačnou identifikací a prohlášením formou Registračního formuláře.

Žadatel v sekci Registrace vloží své data jako kupující - dražitel (fyzická osoba, manželé, právnická osoba), obdrží od DS na svůj email Registrační formulář , který vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí být žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem , v případě manželů musí být ověřeny oba podpisy a v listinné podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10;

nebo

- v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech Point (Česká pošta, obecní či městský úřad) a zde provedena autorizovaná konverze tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného Registračního formuláře do elektronické podoby a tento dokument nejlépe stažený z úschovny odeslat emailem na info@prodej-drazbou.cz;

nebo

- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf. dokument musí být zaslán emailem na info@prodej-drazbou.cz .

Aktivace uživatele je garantována:

- v případě listinné podoby Registračního formuláře do 3 pracovních dnů po jeho doručení Provozovateli;

- v případě elektronické podoby do 2 pracovních dnů po jeho doručení Provozovateli.

O provedené registraci a aktivaci služeb bude žadatel vyrozuměn Provozovatelem emailem na emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při registraci.

Postup nákupu v dražbě :

1. Seznamte se s Dražebním řádem .

2. Ověřte si, že máte spolehlivé připojení na Internet , a to rychlost stahovaní minimálně 3 Mb/s s dostatečnou rychlou odezvou (do 200ms) a 0% ztrátou paketu.

3. Zaregistrujte se včas jako DRAŽITEL v systému Prodej-dražbou.cz , protože pouze registrovaný a aktivovaný uživatel se může stát dražitelem a nakupovat v dražbě. Je tedy třeba se nejprve do systému P rodej-dražbou.cz zaregistrovat a stát se jejím aktivním uživatelem (viz popis postupu registrace v Dražebním řádu ). V případě společné účasti několika osob na dražbě (např. dvě fyzické osoby mají zájem vydražit nemovitost do spoluvlastnického podílu každý z nich 1/2), kontaktujte prosím Provozovatele .

5. Vyberte si dražbu v sekci Vyhlášené dražby podle Vašeho zájmu o předmět dražby (nemovitost, movité věci aj.). Je možné přitom využít i funkce vyhledávání či umístění předmětu dražby v jednotlivých krajích.

6. Seznamte se všemi informacemi a dokumenty v kartě dražby, které jsou k dispozici po pokliknutí na název dražby. Kromě základních údajů týkajících se identifikace dražby, zahájení a ukončení dražby, dražebníka, ceny předmětu dražby (odhadnutá či zjištěná cena), nejnižšího podání, minimálního příhozu aj. jsou zde k dispozici i kompletní informace o předmětu dražby, které poskytl dražebník. Zejména se jedná o dražební vyhlášku a další dokumenty, např. znalecký posudek na předmět dražby.

7. Přihlaste se do systému Prodej-dražbou.cz Vaším uživatelským jménem a heslem, které jste si zvolili při Vaší registraci. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, je možné ho získat pomocí funkce Zapomenuté heslo .

8. Zaregistrujte se do dražby rozkliknutí Vámi vybrané vyhlášené dražby, kde se Vám objeví jako registrovanému a aktivovanému uživateli systému Prodej-dražbou.cz nabídka Zúčastnit se dražby jako:
· Dražitel
· Dražitel s předkupním právem
pro Dražby dle OSŘ se navíc objeví možnost se do dražby přihlásit jako:
· Povinný
· Oprávněný
kde Povinný ani Oprávněný nejsou dražiteli, nemohou tedy „licitovat“. Avšak mohou podávat námitky k udělení příklepu dle OSŘ. Povinný a oprávněný obdrží uživatelské jméno a heslo od dražebníka, aniž by se museli registrovat do systému Prodej-dražbou.cz.
V případě, že za uživatele jedná zmocněnec, je třeba kontaktovat emailem info@prodej-drazbou.cz Provozovatele se žádostí o zaslání plné moci, a to s uvedením, zdali zmocnění uděluje Uživatel – fyzická osoba, Uživatel – právnická osoba , Uživatel - manželé či jde o společnou účast osob.

9. Uhraďte dražební jistotu , čímž splníte základní povinnost dražitele a pokliknutím na tlačítko Dražitel nebo Dražitel s předkupním právem proveďte registraci do dražby. Současně tímto úkonem jako dražitel čestně prohlašujete, že splňujete všechny podmínky Vaší účasti v této dražbě a nejste osobou vyloučenou z této dražby. V případě úhrady dražební jistoty složenkou nebo bankovním převodem doporučujeme v kolonce Zpráva pro příjemce uvést Vaše číslo mobilního telefonu , aby Vás mohl dražebník kontaktovat, pokud  by byl nějaký problém s Vaší registrací.

10. Proveďte úhradu dražební jistoty a přihlášení se (registraci) do dražby co nejdříve , protože dražebník si musí ověřit splnění podmínek Vaší účasti v dražbě, zejména pak došlou úhradu dražební jistoty na jeho účet. Pokud jste dražitel s předkupním právem, kontaktujte dražitele pro prokázání této skutečnosti.

11. Pokud se nestihnete do dražby zapsat před jejím zahájením na této dražbě činit podání a dražbu budete moci sledovat pouze jako divák, včetně průběhu licitace na této dražbě, jako kterýkoliv jiný uživatel Internetu.

12. Potvrzení zapsání (registrace) do dražby - O skutečnosti, že jste byl zapsán do dražby jako dražitel, popř. jako dražitel s předkupním právem budete informován emailem okamžitě po Vašem zápisu do dražby dražebníkem. Pokud tento potvrzující email nedostanete, je třeba ještě před zahájením dražby kontaktovat dražebníka, aby Vás do dražby zapsal.

13. Rozkliknutím Vámi vybrané vyhlášené dražby se objeví pouze nabídka (tlačítko) Odhlásit se z dražby . Toto tlačítko slouží k tomu, že se z této dražby odhlásíte jako její účastník – dražitel a nemáte zájem na této dražbě činit podání – nakupovat. Dražebník Vám v tomto případě obratem vrátí Vaši dražební jistotu.

14. V čase zahájení dražby se statut dražby Vyhlášená změní na její statut Probíhající . Současně je Vám zaslán email, který Vás informuje o zahájení dražby a vyzývá Vás, abyste činil Vaše podání na této dražbě. Pro přihlášené dražitele či dražitele s předkupním právem se v čase zahájení dražby objeví dialog pro licitaci na dražbě tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné další platné podání . Po kontrole této částky v Kč stačí pouze odkliknout systémem nabízenou částku Vašeho podání na dražbě. V případě dražitele s předkupním právem, systém nabídne možnost dorovnat platné podání, pokud již toto podání neučinil jiný dražitel s předkupním právem jako první.

Doporučujeme pouze odkliknout systémem nabídnutou výši podání, abyste při vložení nabídnuté částky - výše podání neudělali chybu. V případě vložení Vámi nabídnuté částky si prosím pečlivě překontrolujte její výši, abyste neučinili např. chybné podání "o nulu větší".

15. Sledujte průběh licitace na dražbě v kartě dražby v záložce Podání. Každé nové podání je zde zaznamenáno a je veřejně přístupné všem uživatelům Internetu. Kromě sledování průběhu licitace je indikován zbývající čas do ukončení dražby. Pokud tento čas „neběží“ nebo nemůžete učinit Podání , je třeba si ověřit připojení na Internet a provést aktualizaci této stránky. Ručně lze to provést funkcí Aktualizace načtené stránky (F5), kde tato funkce je k dispozici u všech Internetových prohlížečích. Pokud je Vaše podání převýšeno jiným dražitelem, jste o této skutečnosti informováni i emailem.

16. Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dražby nikdo z dražitelů neučiní podání, je dražba ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se posune o pět minut .

17. Ve třetí minutě před ukončením dražby se o bjeví výzva Poprvé . Po další minutě se objeví výzva Podruhé . Jednu minutu před ukončením dražby se objeví upozornění: Neučiní-li někdo z přítomných dražitelů (účastníků dražby) podání vyšší než bylo podání učiněné naposled dražitelem (účastníkem dražby) bude mu udělen příklep. V čase ukončení dražby se objeví výzva Potřetí a dojde k ukončení možnosti činit podání na této dražbě.

18. V případě dražby konané dle ZVD , dle ExŘ nebo dražby dle ObčZ se po výzvě Potřetí a po  kontrole dostupnosti DS objeví hláška o udělení příklepu dražiteli s nejvyšším podáním na dražbě.

19. V případě dražby konané dle OSŘ se po výzvě Potřetí objeví po 15 sekundách dialog v kartě dražby v záložce Námitky. Každý dražitel, povinný či oprávněný má možnost podávat po dobu 5 minut dražebníkovi své námitky proti udělení příklepu. Pokud není žádná námitka podána nebo dražebník žádnou námitku neuzná a po kontrole dostupnosti DS je dražba ukončena udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. V případě, že je nějaká námitka dražebníkem přijata (akceptována), potom pokračuje dražba s vyvoláním předposledního podání  a posunuje se její ukončení o 5 minut.

20. V dražbě věci nemovité konané dle OSŘ je možné i po udělení příklepu využít předražek . Neúspěšný dražitel, popř. i další osoba, která není vyloučena z dražby, může do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.

21. Vydražitel je povinen uhradit řádně a včas cenu dosaženou vydražením v souladu s dražební vyhláškou a platnou legislativou. Vlastnické právo k nemovitostem nabývá vydražitel k okamžiku udělení příklepu. Doporučujeme, aby návrh na vklad i výmaz si vydražitel nechat zajistit zkušeným makléřem - tuto službu zajišťuje i  provozovatel systému Prodej-dražbou.cz.

22. Podrobný popis systému Prodej-dražbou.cz je obsažen Dražebním řádu .

Uživatelská příručka dražitele systému Prodej-dražbou.cz