Stav: Odročená
Režim: Dražba dle ZVD

byt dům - Újezd pod Přimdou

Kategorie: Činžovní dům Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Cena
1 226 000 Kč
Nejnižší podání
615 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
25.09. 2020 11:51:32
Dražba č.
16006
Datum a čas zahájení
Datum a čas ukončení
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Číslo jednací dražebníka
89/14
Kontaktní osoba
p.Stupka, tel.: 475205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.cz, případně při prohlídceZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
80 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. j. uvedené v této vyhlášce (89/014). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 80 000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, IČ: 28741552. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.
Bank. účet dražebníka
2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Variabilní symbol
v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
89014
Poslední změna
21.10. 2014 10:33:06
Licitátor
Jan Prošek, K.H.Borovského 280, 403 40 Ústí nad Labem
Informace o dražebníkovi
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem
Další informace