Stav: Odročená
Režim: Dražba dle ZVD

byt 2+KK, Černý Most, Praha

Kategorie: Byt Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Cena
1 600 000 Kč
Nejnižší podání
800 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2020 20:46:37
Dražba č.
13108
Datum a čas zahájení
Datum a čas ukončení
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Číslo jednací dražebníka
7/14
Kontaktní osoba
p. Stupka, tel.: 475205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č.j. uvedené v této vyhlášce (07/014). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 150 000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat ž;ádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, IČ: 28741552. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.

Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu.
Bank. účet dražebníka
2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Variabilní symbol
v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
7014
Poslední změna
28.04. 2014 12:57:37
Licitátor
Jan Prošek, K. H. Borovského 280, 403 40 Ústí nad Labem
Informace o dražebníkovi
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem
Další informace