Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Zemědělské pozemky Čížov

Kategorie: Pozemek Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 7 666 777 Kč
Vydražitel: 1648421828
Cena
3 600 000 Kč
Nejnižší podání
4 000 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
19.10. 2018 04:55:06
Dražba č.
43121
Datum a čas zahájení
24.01. 2018 13:00:00
Datum a čas ukončení
24.01. 2018 14:46:22
Dražebník
Ing. Jan Krouza
Číslo jednací dražebníka
240118 03
Kontaktní osoba
Ing. Jan KrouzaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
400 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Bankovním převodem, nebo složením v hotovosti na účet dražebníka č.ú.: 169403761/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Rakovník, variabilní symbol: 240118 03, specifický symbol: IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.

Dražební jistota musí být připsána na účet dražebníka nejpozději do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.

Dražební jistota může být složena též v hotovosti k rukám dražebníka, po telefonické domluvě s dražebníkem, nejpozději však do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.

Dokladem o složení dražební jistoty je výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka.

Dražební jistota může být složena též ve formě bankovní záruky k rukám dražebníka.
V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby dražebníkovi po telefonické domluvě ve lhůtě pro složení dražební jistoty.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky a končí v 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.
Bank. účet dražebníka
169403761/0300
Variabilní symbol
240118 03
Specifický symbol
IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.
Poslední změna
24.01. 2018 14:39:55
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Jan Krouza
Informace o dražebníkovi
Ing. Jan Krouza, se sídlem Školní 384, 270 33 Jesenice, IČ: 458 20 791.
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 10.01.2018 od 13.00 hod.
2. termín dne 17.01.2018 od 13.00 hod.
Místo pro sraz účastníků prohlídky se stanovuje před budovou Obecního úřadu v Čížově č.p. 3,
PSČ 586 01.