Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům v Trutnově

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 3 498 000 Kč
Vydražitel: 716029841
Cena
3 498 000 Kč
Nejnižší podání
3 498 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
16.01. 2019 07:07:08
Dražba č.
50345
Datum a čas zahájení
04.06. 2018 11:00:00
Datum a čas ukončení
04.06. 2018 11:30:15
Dražebník
SORETA Group, a.s.
Číslo jednací dražebníka
1182018
Kontaktní osoba
Ing. Veronika Ludvíková, 605245303Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
300 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 300.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 186087780/0300, variabilní symbol: 1182018, specifický symbol - v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 300.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.

Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácena jistota na základě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhlášky a končí zahájením dražby.
Bank. účet dražebníka
186087780/0300
Variabilní symbol
1182018
Specifický symbol
v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Poslední změna
04.06. 2018 11:01:02
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Veronika Ludvíková
Informace o dražebníkovi
SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568
Další informace
Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - úterý dne 30. května 2018 v 16:00 hod
II. prohlídka - středa dne 31. května 2018 v 13:00 hod

Sraz zájemců je před předmětem dražby, tedy před rodinným domem č.p. 868, ulice Hüttlova, Střední Předměstí, Trutnov (tel. na kontaktní osobu pro obhlídku 605245303 – Ing. Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.