Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům 3+1 (139 m2) s pozemky celkem 629 m2 v Desné u Tanvaldu

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Liberecký

Fotografie
Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání, aspoň na úrovni nejnižšího podání, dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
687 000 Kč
Nejnižší podání
350 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2018 19:12:51
Dražba č.
42632
Datum a čas zahájení
26.09. 2017 17:00:00
Datum a čas ukončení
27.09. 2017 12:33:35
Dražebník
BFT Management, a.s.
Číslo jednací dražebníka
42632
Kontaktní osoba
Jiří Buireš, 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
40 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 40 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 2101192856/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 42632 nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice v úřední hodiny 9.00 až 16.00 hod. v pracovních dnech. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Složení dražební jistoty jinými než shora uvedenými způsoby není přípustné.
Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, vystavuje se zájemce o účast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o účast
v dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražební jistoty zejména v případě, že nebude provedena bezhotovostním bankovním převodem na účet dražebníka s dostatečným časovým předstihem.
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 42632
Specifický symbol
42632
Poslední změna
07.04. 2017 12:17:54
Licitátor
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu dražby je možné sjednat u dražebníka na tel. 725 838 097, 606 649 676, nebo e-mailu: bftm@email.cz.
Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.