Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný domek Radvanov u Mladé Vožice, okr. Tábor

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Jihočeský

Fotografie
Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
580 000 Kč
Nejnižší podání
680 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2018 19:13:16
Dražba č.
41604
Datum a čas zahájení
25.09. 2017 15:00:00
Datum a čas ukončení
25.09. 2017 15:00:00
Dražebník
SORETA Group, a.s.
Číslo jednací dražebníka
1132017
Kontaktní osoba
Ing. Veronika Ludvíková, 605245303Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 186087780/0300, variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. De uvedené v této vyhlášce (1132017). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.

Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.
Bank. účet dražebníka
186087780/0300
Variabilní symbol
1132017
Specifický symbol
Poslední změna
14.06. 2017 13:26:05
Licitátor
Ing. Veronika Ludvíková
Informace o dražebníkovi
SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568
Další informace
Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - pondělí dne 18.09.2017 v 13:00 hod
II. prohlídka - středa dne 20.09.2017 v 13:00 hod

Sraz zájemců je před předmětem dražby, tedy před objektem č.p. 45 Radvanov (tel. na kontaktní osobu pro obhlídku 605245303 – Ing. Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.