Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

RD Zdemyslice

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 550 000 Kč
Vydražitel: 1236358983
Cena
650 000 Kč
Nejnižší podání
325 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
11.08. 2020 09:23:03
Dražba č.
67502
Datum a čas zahájení
23.06. 2020 10:00:00
Datum a čas ukončení
23.06. 2020 10:46:40
Dražebník
Ing. Jan Krouza
Číslo jednací dražebníka
230620 01
Kontaktní osoba
Ing. Jan Krouza, tel. 603323914, e-mail: jkrouza@email.cz.Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
50 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
bankovním převodem, nebo složením v hotovosti na účet dražebníka č.ú.: 169403761/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Rakovník, variabilní symbol: 230620 01, specifický symbol: IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.
Dražební jistota musí být připsána na účet dražebníka nejpozději do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.
Dražební jistota může být složena též v hotovosti k rukám dražebníka, po telefonické domluvě s dražebníkem, nejpozději však do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.
Dokladem o složení dražební jistoty je výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka.
Dražební jistota může být složena též ve formě bankovní záruky k rukám dražebníka, jak je blíže popsáno v dražební vyhlášce..
Bank. účet dražebníka
169403761/0300,
Variabilní symbol
230620 01
Specifický symbol
IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.
Poslední změna
23.06. 2020 10:37:44
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Jan Krouza
Informace o dražebníkovi
Ing. Jan Krouza, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43318, se sídlem Školní 384, 270 33 Jesenice, IČO: 458 20 791.
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 15.06.2020 od 11.00 hod.
2. termín dne 17.06.2020 od 11.00 hod.
Místo pro sraz účastníků se stanovuje před rodinným domem č.p. 75, 336 01 Zdemyslice.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.