Stav: Odročená
Režim: Dražba dle ZVD

RD - Velké Poříčí

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Cena
1 660 000 Kč
Nejnižší podání
1 328 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2020 20:19:07
Dražba č.
21295
Datum a čas zahájení
Datum a čas ukončení
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Číslo jednací dražebníka
231/15
Kontaktní osoba
p. Stupka, tel.: 475205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.cz, případně při prohlídce.Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
200 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 200 000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. j. uvedené v této vyhlášce (148/015). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 200 000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, IČ: 28741552. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácena jistota na základě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhlášky a končí zahájením dražby.

Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením.
Bank. účet dražebníka
2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Variabilní symbol
v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
231015
Poslední změna
15.09. 2015 12:36:15
Licitátor
J.Prošek, 606 417 898
Informace o dražebníkovi
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem
Další informace