Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Opakovaná dražba RD ve Strmilově u Jindřichova Hradce

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Jihočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 320 000 Kč
Vydražitel: 0
Cena
2 062 500 Kč
Nejnižší podání
1 320 000 Kč
Minimální příhoz
4 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 20:09:25
Dražba č.
8720
Datum a čas zahájení
15.08. 2013 16:00:00
Datum a čas ukončení
15.08. 2013 19:00:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
18-3-2013, OD
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
350 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 350 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 18-3-2013. Je vyloučeno její složení v hotovosti do rukou dražebníka. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění tohoto Oznámení. Konec lhůty pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, vystavuje se zájemce o účast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o účast v dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražební jistoty zejména v případě, že nebude provedena bezhotovostním bankovním převodem na účet dražebníka s dostatečným časovým předstihem.

Bank. účet dražebníka
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
viz Oznámení o konání opakované dražby
Specifický symbol
viz Oznámení o konání opakované dražby
Poslední změna
15.08. 2013 16:00:23
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, RČ. 520406229
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky: V pondělí dne 22.7.2013 v 11.00 hod. Další termín prohlídky předmětu dražby je možné si sjednat u dražebníka na tel 274 822 972, 274 783 604, E-mail: bftm@bftm.cz.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem v ulici Martínkova 473, 37853 Strmilov
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.