Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Stavební zasíťovaný pozemek (1 674 m2) v Čerčanech na břehu Sázavy

Kategorie: Pozemek Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 3 013 200 Kč
Vydražitel: 948417182
Cena
3 013 200 Kč
Nejnižší podání
3 013 200 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2019 09:27:59
Dražba č.
59577
Datum a čas zahájení
27.06. 2019 11:00:00
Datum a čas ukončení
27.06. 2019 11:30:09
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
59577
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
155 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 155 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 2101192856/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 59577 nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice v úřední hodiny 9.00 až 16.00 hod. v pracovních dnech. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 59577
Specifický symbol
59577
Poslední změna
27.06. 2019 11:05:25
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 28.05.2019, 14:00 hod.
2. termín dne 04.06.2019, 14:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před pozemkem p.č. 2156/2 v Čerčanech, konec ulice Nad Jezem, GPS: 49.856150833, 14.697847096. Pozemek je volně přístupný.