Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Kategorie: Cenné papíry Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Cena
824 000 Kč
Nejnižší podání
415 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Čas do zahájení
46 dní 20:33:39
Aktuální čas
29.10. 2020 14:26:20
Dražba č.
71896
Datum a čas zahájení
15.12. 2020 11:00:00
Datum a čas ukončení
15.12. 2020 11:30:00
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2020-114
Kontaktní osoba
Ing. Lenka MaršalkováZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
120 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2020114, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby. Složení v hotovosti do rukou dražebníka je možné v sídle dražebníka.
Platba kartou či šekem se nepřipouští. Platba směnkou je nepřípustná. Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této vyhlášky a končí zahájením dražby.
Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky na základě písemného prohlášení banky v záruční listině, že tato banka uspokojí bez výhrad a námitek dražebníka (věřitele) do výše stanovené dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Doba platnosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením. Bankovní záruka musí být vydána bankou mající oprávnění působit jako banka na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 / 0300
Variabilní symbol
rč/IČO
Specifický symbol
2020114
Poslední změna
30.09. 2020 13:37:14
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, obchodník s cennými papíry, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 5249
Další informace
Všechny dražené akcie budou draženy jako jeden celek.
Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři mají právo předložit původní listinné akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč k výměně za nové listinné akcie se jmenovitou hodnotou 100 Kč až do okamžiku zahájení dražby, může být počet dražených akcií snížen.
Důvod, pro který je navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. je skutečnost, že akcionáři nepředložili (neodevzdali) listinné akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč k výměně za nové listinné akcie se jmenovitou hodnotou 100 Kč dle § 539 zákona č. 90/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.