Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dražba bytu 3+kk - Rybova ul. Hradec Králové

Kategorie: Byt Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 2 890 000 Kč
Vydražitel: 0
Cena
2 700 000 Kč
Nejnižší podání
1 900 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 21:21:56
Dražba č.
8656
Datum a čas zahájení
19.08. 2013 12:00:00
Datum a čas ukončení
19.08. 2013 13:45:05
Dražebník
Královská dražební, a.s.
Číslo jednací dražebníka
130819121N-2013
Kontaktní osoba
Václav Török 775 870 776Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
400 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
a) bankovním převodem na účet dražebníka č. ú. 2108433739/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol: 130819121. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby.
b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482 (po předchozí domluvě),
c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 400.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Královská dražební a.s., Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, IČ: 248 11 505.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
4
Dražební vyhláška, č. j.: 130819121/2013-N
Lhůta pro složení dražební jistoty:
Začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.
Vrácení dražební jistoty:
Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině “Seznam účastníků dražby”, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny, a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník dražiteli, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 21. 06. 2013 a končí zahájením dražby.
Bank. účet dražebníka
2108433739/2700
Variabilní symbol
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
130819121
Poslední změna
19.08. 2013 13:38:01
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török
Informace o dražebníkovi
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající Václavem Törökem, předsedou představenstva a Michaelou Soukupovou, místopředsedou představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956 www.kralovskadrazebni.cz
Další informace