Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Bytová jednotka 3+1/L Praha Hloubětín

Kategorie: Byt Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 4 240 000 Kč
Vydražitel: 2142587461
Cena
3 979 000 Kč
Nejnižší podání
3 979 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
10.07. 2020 08:25:13
Dražba č.
64139
Datum a čas zahájení
07.10. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
07.10. 2019 14:45:24
Dražebník
Real Energo s. r. o.
Číslo jednací dražebníka
1908/2019
Kontaktní osoba
Ing. Veronika Ludvíková, tel. č. 77408826Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
300 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 300 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 20001-4090168349/0800, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), specifický symbol je 1908, do textu uvést jméno nebo název právnické osoby a číslo bytové jednotky. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v tomto Oznámení. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpise na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty. Složení dražební jistoty jinými než shora uvedenými způsoby není přípustné. Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění tohoto Oznámení. Konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, vystavuje se zájemce o účast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o účast v dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražební jistoty zejména v případě, že nebude provedena bezhotovostním bankovním převodem na účet dražebníka s dostatečným časovým předstihem.
Bank. účet dražebníka
20001-4090168349/0800
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok
Specifický symbol
specifický symbol je 1908, do textu uvést jméno nebo název právnické osoby a číslo bytové jednotky
Poslední změna
07.10. 2019 14:39:10
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Veronika Ludvíková
Informace o dražebníkovi
Real Energo s. r. o. , IČ 04626702, se sídlem Dobročovice č.p. 45, 250 82, Praha - východ
Další informace
Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - sobota dne 21.9.2019 v 14:30 hod
II. prohlídka - neděle dne 22.9.2019 v 14:30 hod

Sraz zájemců je vždy před předmětem dražby, tedy před domem č.p. 773, ulice Kardašovská, kontaktní osoba (Ing .Veronika Ludvíková 774088226)