Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Byt 3+1 s balkonem, č. 538/11 Veselí nad Lužnicí, ul. K Zastávce

Kategorie: Byt Lokalita: Jihočeský

Fotografie
Cena
668 000 Kč
Nejnižší podání
569 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Čas do zahájení
17 dní 03:37:18
Aktuální čas
20.10. 2019 11:22:41
Dražba č.
64269
Datum a čas zahájení
06.11. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
06.11. 2019 14:30:00
Dražebník
SORETA Group, a. s.
Číslo jednací dražebníka
De 104/2019
Kontaktní osoba
Ing. Ivo LudvíkZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 186087780/0300, variabilní symbol: 1042019, specifický symbol - v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.

Dražební jistotu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácena jistota na základě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhlášky a končí zahájením dražby.
Bank. účet dražebníka
186087780/0300
Variabilní symbol
1042019
Specifický symbol
r. č. u fyzické osoby nebo IČ u právnické osoby
Poslední změna
12.09. 2019 13:45:24
Licitátor
Ing. Ivo Ludvík
Informace o dražebníkovi
SORETA Group, a.s., IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568, korespondenční adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Další informace
Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - úterý dne 22. 10. 2019 ve 15:00 hod
II. prohlídka - středa dne 23. 10. 2019 ve 15:00 hod