Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Byt Plzeň 3+1

Kategorie: Byt

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 300 000 Kč
Vydražitel: 240647447
Cena
2 100 000 Kč
Nejnižší podání
1 300 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
26.03. 2019 11:43:50
Dražba č.
43354
Datum a čas zahájení
22.03. 2018 10:00:00
Datum a čas ukončení
22.03. 2018 10:31:52
Dražebník
Ing. Jan Krouza
Číslo jednací dražebníka
220318 01
Kontaktní osoba
Ing. Jan KrouzaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Bankovním převodem, nebo složením v hotovosti na účet dražebníka č.ú.: 169403761/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Rakovník, variabilní symbol: 220318 01, specifický symbol: IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.

Dražební jistota musí být připsána na účet dražebníka nejpozději do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.

Dražební jistota může být složena též v hotovosti k rukám dražebníka, po telefonické domluvě s dražebníkem, nejpozději však do 18.00 hod. v pracovní den, který předchází dni konání dražby.

Dražební jistota může být složena též ve formě bankovní záruky k rukám dražebníka.
V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby dražebníkovi po telefonické domluvě ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Bank. účet dražebníka
č.ú.: 169403761/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Rakovník
Variabilní symbol
220318 01
Specifický symbol
IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby
Poslední změna
22.03. 2018 10:00:10
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Jan Krouza
Informace o dražebníkovi
Ing. Jan Krouza, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 20.03.2018 od 14.00 hod.
2. termín dne 21.03.2018 od 14.00 hod.
Místo pro sraz účastníků prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 1034, ulice Popelnicová, 312 00 Plzeň - Doubravka.