Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dobrovolná dražba 1/2 RD čp.227 s pozemkem v centru Náchoda, okres Náchod

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 010 000 Kč
Vydražitel: 2141483478
Cena
1 350 000 Kč
Nejnižší podání
900 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2020 14:45:40
Dražba č.
67541
Datum a čas zahájení
15.06. 2020 12:00:00
Datum a čas ukončení
15.06. 2020 13:25:42
Dražebník
Český dražební institut, s.r.o.
Číslo jednací dražebníka
200615105D2020
Kontaktní osoba
Petr Nymsa 608 712 197Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena: a) bankovním převodem na účet dražebníka č. ú. 67500675/2010 vedený u Fio banka, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol: 200615105. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby, b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482 (po předchozí domluvě), c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Český dražební institut, s. r. o., Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, IČ: 273 53 568. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.
Lhůta pro složení dražební jistoty: Začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty na účet dražebníka končí 5 minut před začátkem dražby, pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.
Vrácení dražební jistoty: Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině “Seznam účastníků dražby”, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny, a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník dražiteli, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.
Bank. účet dražebníka
67500675/2010
Variabilní symbol
Datum narození nebo IČ účastníka
Specifický symbol
200615105
Poslední změna
15.06. 2020 13:17:12
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, 775 870 776
Informace o dražebníkovi
Český dražební institut, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347, zastoupená Václavem Törökem, jednatelem společnosti
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne 3. 6. 2020 v 16:00 2. termín dne 4. 6. 2020 v 16:00 Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před nemovitostí na adrese: Poděbradova 227, Náchod PSČ: 547 01, GPS: 50.4165789N, 16.1581569E, registrace zájemců a bližší informace o prohlídkách lze získat u Petr Nymsa, tel.: +420 608 712 197.