Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dobrovolná dražba bytu 90 m2 Pausterova ul. 891/2, Ústí nad Labem

Kategorie: Byt Lokalita: Ústecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 590 000 Kč
Vydražitel: 1306771889
Cena
1 335 070 Kč
Nejnižší podání
590 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
24.07. 2024 23:14:07
Dražba č.
13000
Datum a čas zahájení
23.05. 2014 10:00:00
Datum a čas ukončení
23.05. 2014 11:00:00
Dražebník
Královská dražební, a. s.
Číslo jednací dražebníka
140523491/2014-D
Kontaktní osoba
Václav Török, 775 870 776Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č. účtu 2108433771/2700 vedený u UniCredit Bank a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol: 140523491. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby.
b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482 (po předchozí domluvě),
c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Královská dražební a.s., Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, IČ: 248 11 505.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.

Lhůta pro složení dražební jistoty:
Začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.

Vrácení dražební jistoty:
Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině “Seznam účastníků dražby”, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny, a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník dražiteli, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky na centrální adrese a končí zahájením dražby.
Bank. účet dražebníka
2108433771/2700
Variabilní symbol
Fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
140523491
Poslední změna
23.05. 2014 10:35:58
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, dat. narození 3. 5. 1973
Informace o dražebníkovi
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající Václavem Törökem, předsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956 www.kralovskadrazebni.cz
Další informace