Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dobrovolná dražba opakovaná - podíl 1/3 průmyslový objekt č.p. 325, Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Kategorie: Ostatní Lokalita: Pardubický

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 218 400 Kč
Vydražitel: 700377391
Cena
336 000 Kč
Nejnižší podání
218 400 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
22.05. 2018 21:12:37
Dražba č.
16361
Datum a čas zahájení
28.11. 2014 14:00:00
Datum a čas ukončení
28.11. 2014 15:00:00
Dražebník
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Číslo jednací dražebníka
141128968D2014
Kontaktní osoba
Václav Török, tel: 775 870 776, email: torok@kralovskadrazebni.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
50 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 50.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č. účtu 2108433771/2700 vedený u UniCredit Bank a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol: 141128968. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby.
b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482 (po předchozí domluvě),
c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 50.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Královská dražební a.s., Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, IČ: 248 11 505.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Lhůta pro složení dražební jistoty:
Začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.
Vrácení dražební jistoty:
Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině “Seznam účastníků dražby”, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny, a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník dražiteli, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky na centrální adrese a končí zahájením dražby.
Bank. účet dražebníka
2108433771/2700
Variabilní symbol
Fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ,
Specifický symbol
141128968
Poslední změna
28.11. 2014 14:01:02
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, 3. 5. 1973
Informace o dražebníkovi
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající Václavem Törökem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Další informace
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka. Vydražiteli budou náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby kalkulovány dle ceníku uveřejněného na http://www.kralovskadrazebni.cz/cs/vice/cenik-sluzeb/